Ethylhexylglycerin

Ethylhexylglycerin

Phenoxyethanol Reading Ethylhexylglycerin 1 minute Next Sodium olivate
Ethylhexylglycerin is a very safe preservative derived from vegetable glycerine.